Algemene Voorwaarden van Ponto Services

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Ponto Bouwservice,
gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Ponto Bouwservice.

1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Ponto Bouwservice afwijkende bepalingen zijn slechts bindend,
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeld werk (regiewerk) of wel in aangenomen werk
uitgevoerd.

Artikel 2 Aangenomen werk.

2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende
volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen
belemmering zijn voor betaling.

2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen
van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht
genomen.

2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Ponto Bouwservice gehouden zijn aanbiedingen gedurende
30 dagen gestand te doen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2 Mondelinge aanbiedingen door Ponto Bouwservice of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze
door hem zijn bevestigd.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Ponto Bouwservice
binden de laatste niet, voor zover ze door Ponto Bouwservice niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor Ponto Bouwservice door zijn bevestiging.

5-2 Elke met Ponto Bouwservice aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Ponto Bouwservice van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Ponto Bouwservice bij de aanbiedingen
verstrekt, zijn voor Ponto Bouwservice niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de
opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen
e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden te hand worden gesteld of dat van de inhoud
daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

5-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde
bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-1 Ponto Bouwservice aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk worden
overeengekomen.

6-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Ponto Bouwservice onverlet, tenzij deze strijdig zijn
met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Ponto Bouwservice aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere
transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die
inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 Op alle door Ponto Bouwservice verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij
zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudinging, openbaarmaking en
kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ponto Bouwservice.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Ponto Bouwservice en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van 5.000,00 euro onverminderd het recht van Ponto Bouwservice om
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Ponto Service.

8-1 Ponto Bouwservice is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren.

8-2 Ponto Bouwservice aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste
vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk –door een niet aan Ponto Bouwservice te wijten oorzaak-
slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Ponto Bouwservice gehouden de noodzakelijke wijzigingen
in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze
uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Ponto Bouwservice tijdig kan beschikken:

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegeven, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Ponto Bouwservice.

b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen,
materialen en werktuigen.

d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in de muren
enzovoort.

f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit,
opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk
aanwezig zijn.

9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor
niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de
opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Ponto Bouwservice voortvloeiende schade
en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt Ponto Bouwservice onder ‘grond’ of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde
grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden
doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht
heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of
andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer
gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of ander werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen
aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave
van Ponto Bouwservice, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld
dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de
locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Ponto Bouwservice om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde,
op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling.

Ponto Bouwservice is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
40% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de
zijde van Ponto Bouwservice de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op
terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze
voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem
vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13 Prijzen.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden
aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de
partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzingen in de materiaalprijzen kunnen worden
doorberekend.

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 50% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het
gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe
ingevolge de wet.

Artikel 14 Materialen.

14-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun
bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14-2 Ponto Bouwservice stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient
te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen
monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van
het werk niet in gevaar. Ponto Bouwservice is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen
vertegenwoordigen.

14-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten doorzoeken. De daaraan
verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de
kosten voor rekening van Ponto Bouwservice komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
materialen worden geacht te zijn goed gekeurd.

14-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze
wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere
materialen zullen door Ponto Bouwservice tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen
desgewenst aan Ponto Bouwservice toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke
verrekening.

14-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. Kleine modelveranderingen) van of aan de door Ponto Bouwservice
doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welk aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden door de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ponto Bouwservice ter
kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is
het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Ponto Bouwservice buiten zijn verantwoordelijkheid wordt
overschreden.

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te
dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Ponto Bouwservice op de
verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3 Door Ponto Bouwservice te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij
verplicht de door Ponto Bouwservice reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen
en is hij overigens jegens Ponto Bouwservice gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds
gepresenteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Ponto Bouwservice als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts
verplicht Ponto Bouwservice te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering
van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Ponto Bouwservice zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te
vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden
zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen
opdrachtgever en Ponto Bouwservice schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering (deze dient vastgelegd te zijn op papier) dient de
opdrachtgever Ponto Bouwservice schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Ponto Bouwservice geen
beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen
vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken
vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten,
eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd,
naar het oordeel van Ponto Bouwservice zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden
begonnen.

18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner
beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering.

19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Ponto Bouwservice dit de opdrachtgever
schriftelijk heeft meegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Ponto Bouwservice
schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de
opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de
opdrachtgever het aangelegde en/ of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19-2 Kleine gebreken zullen door Ponto Bouwservice zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen
reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het
herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Ponto Bouwservice slechts gehouden tot zo
spoedig mogelijk herstel van de gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering
schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Ponto Bouwservice valt toe te rekenen.

19-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch
verlegd, indien stagnatie optreedt, welke Ponto Bouwservice niet kan worden aangerekend,
zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, of
andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel ‘Overmacht’ genoemd.

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op) levering van het werk c.q. de goederen deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Ponto Bouwservice terstond
schriftelijk op de hoogte brengen.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Ponto Bouwservice
wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3 Ponto Bouwservice dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide
partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Ponto Bouwservice juist is, zal Ponto Bouwservice hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen,
hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Ponto Bouwservice is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan
als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan
wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend
ongedierte en dergelijke;

e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Ponto Bouwservice is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan
het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan
door schuld van Ponto Bouwservice of van hen, die door Ponto Bouwservice te werk zijn gesteld op de aan BV
Bouw opgedragen werk(en).

21-3 Ponto Bouwservice zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht
benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdracht gever de
aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen
ontstaan aan materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals
ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van Ponto Bouwservice.

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het
land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar Ponto Bouwservice of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van Ponto Bouwservice, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf
of in de middelen van vervoer van Ponto Bouwservice, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Ponto Bouwservice overmacht op, die Ponto Bouwservice ontheft van
zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe genaamd kan doen gelden.

22-2 Ponto Bouwservice is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling,
om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze
op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde
prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.

Garantie op de door Ponto Bouwservice geleverde en/ of door hem uitgevoerde werken wordt slechts
verleend, indien er voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door Ponto Bouwservice
gegeven. De garantie wordt slecht verleend op eventuele fouten en / of defecten in de
samenstelling van de door Ponto Bouwservice geleverde materialen en producten dan wel in de door
hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de
ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie
vervalt indien de door Ponto Bouwservice geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of
verwerkt. Indien de garantie betreft door Ponto Bouwservice uitgevoerde werken, vervalt deze indien de
aanwezige voorzieningen en / of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt
zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden. Voor
verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie
gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Garantie is alleen geldig aan opdrachtgever voor maximaal 5 jaar op het gewerkte adres. Het is dus niet overdraagbaar.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang Ponto Bouwservice geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking
tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en
rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van
Ponto Bouwservice.

24-2 Ponto Bouwservice heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan
wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de
opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor allen reeds in
gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek zal Ponto Bouwservice ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten
dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijk termijn is gegund om alsnog na te komen. Ponto Bouwservice heeft
voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter
zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontboden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten.

25-3 Ponto Bouwservice is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Ponto Bouwservice reeds verleende diensten,
zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht van Ponto Bouwservice op vergoeding van kosten en schade interesten.

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de
nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Ponto Bouwservice is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te
berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

26-3 Ponto Bouwservice is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle
kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te
vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het
rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de
tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden
geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.

26-5 Uit het enkele feit dat Ponto Bouwservice zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte
en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Ponto Bouwservice gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 28 Geschillen.

28-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgelijke Rechter van de
vestigingsplaats van Ponto Bouwservice, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

28-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Ponto Bouwservice onverlet, om een
geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van
Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.